next up previous
Next: Komunikacja z innymi komputerami Up: System operacyjny UNIX Previous: Polecenia edytora vi

Kontrola zadań, skrypty, pliki konfiguracyjne

Bieżące polecenie może być zarówno przerwane kombinacją klawiszy CTRL-C lub zawieszone (CTRL-Z). Zawieszone polecenie może być kontynuowane (komenda fg) lub można zlecić jego dalsze wykonanie w tle (komenda bg). Możliwe jest również bezpośrednie zlecenie powłoce wykonania polecenia w tle poprzez umieszczenie znaku & (ang. ampersand) po poleceniu. Komenda jobs wyświetla listę zawieszonych lub wykonujących się w tle poleceń.

Zestawy poleceń mogą być łączone w skrypty, będące w istocie programami, napisanymi w języku powłoki. Szczególnymi skryptami, wykonywanymi przy rozpoczęciu sesji są pliki .login oraz .cshrc, umieszczone w katalogu macierzystym użytkownika. Służą one do indywidualnego dopasowania własnego środowiska pracy. Różnią się one tym, że skrypt .login jest wykonywany tylko raz przy otwarciu sesji, natomiast .cshrc każdorazowo przy rozpoczęciu pracy interpretatora poleceń (powłoki) csh bądź tcsh. Odpowiednikiem tych dwóch skryptów dla powłoki sh i pochodnych jest plik .profile.

Innymi przykładami plików konfiguracyjnych są .exrc, zawierający komendy edytora vi i wykonywany przy jego uruchomieniu, .xinitrc oraz .Xdefaults i .Xresources, konfigurujące środowisko pracy -Windows, .mailrc konfigurujące pocztę itd.


next up previous
Next: Komunikacja z innymi komputerami Up: System operacyjny UNIX Previous: Polecenia edytora vi
Andrzej Bobyk
2000-02-22