next up previous
Next: Strumienie i potoki Up: Polecenia systemu Previous: Polecenia systemu

Wzorce i znaki specjalne

Przy podawaniu nazw plików można stosować wzorce (ang. wildcards):

Niektóre znaki mają dla powłoki specjalne znaczenie. Są to, oprócz wzorców, znaki: $*[]?{}~_<>&!|;()\'"` oraz znaki odstępu (spacji), tabulacji i nowej linii. Ich użycie w sposób dosłowny wymaga poprzedzenia każdego z nich znakiem ,,\'' (ang. backslash). Umieszczenie łańcucha znaków w pojedyńczych ' lub podwójnych cudzysłowach " powoduje, że tylko niektóre z tych znaków są interpretowane przez powłokę.Andrzej Bobyk
2000-02-22